برچسب های تکرار دستورات در php

آموزش حلقه Do While در PHP

آموزش حلقه Do While در PHP

حلقه Do While در PHP – این حلقه شباهت زیادی به حلقه while دارد با این تفاوت که ابتدا کد مربوط به آن را اجرا کرده و سپس شرط را

ادامه مطلب
آموزش حلقه While در PHP

آموزش حلقه While در PHP

آموزش حلقه While در PHP – حلقه وایل نوعی دیگر از Loop ها است که syntax متفاوتی نسبت به حلقه for دارد اما حق انتخاب بیشتری را برای برنامه نویس

ادامه مطلب
آموزش حلقه Foreach در PHP

آموزش حلقه Foreach در PHP

آموزش حلقه Foreach در PHP – این حلقه نسبت به دیگر حلقه از syntax آسان تری برخوردار است به طوری که اگر بخواهید تمامی اعضای آرایه را نمایش دهید خیلی

ادامه مطلب
آموزش حلقه For در PHP

آموزش حلقه For در PHP

آموزش حلقه For در PHP – حلقه ها نقش مهمی در statement ها دارند به طوری که اندازه if / else در هر زبان برنامه نویسی ضروری می باشند .

ادامه مطلب
contact us