تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 40

تابع _wc_get_cached_product_terms دریافت مقدار های taxonomy بر اساس فیلد

تابع _wc_get_cached_product_terms دریافت مقدار های taxonomy بر اساس فیلد

تابع ووکامرسی _wc_get_cached_product_terms – دریافت مقدار های taxonomy بر اساس فیلد Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $product_id (int) 2- $taxonomy (string) 3- $args (array) Usage –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_base_location دریافت موقعیت و منطقه فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_base_location دریافت موقعیت و منطقه فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_base_location – دریافت موقعیت و منطقه فروشگاه Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-core-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 2.3.0 نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_attribute_type_label دریافت نام ویژگی های محصول

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_type_label دریافت نام ویژگی های محصول

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_type_label – دریافت نام ویژگی های محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $type (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php versions

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_attribute_types دریافت نوع ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_types دریافت نوع ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_types – دریافت نوع ویژگی های محصول همانند text , select Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php versions – نسخه ها از

ادامه مطلب
wc_get_attribute_taxonomy_names دریافت آرایه ای از نام ویژگی های تاکسونومی

wc_get_attribute_taxonomy_names دریافت آرایه ای از نام ویژگی های تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_taxonomy_names دریافت آرایه ای از نام ویژگی های تاکسونومی Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_attribute_taxonomies دریافت ویژگی های تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_taxonomies دریافت ویژگی های تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_taxonomies – دریافت ویژگی های تاکسونومی Syntax – سینتکس Returns – مقادیر بازگشتی (array) آرایه باز می گرداند . Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php

ادامه مطلب
تابع wc_get_attachment_image_attributes دریافت ویژگی های تصویر محصول

تابع wc_get_attachment_image_attributes دریافت ویژگی های تصویر محصول

تابع ووکامرسی wc_get_attachment_image_attributes – دریافت ویژگی های تصویر محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attr (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-product-functions.php versions

ادامه مطلب
wc_get_account_saved_payment_methods_list_item_echeck کنترل چک

wc_get_account_saved_payment_methods_list_item_echeck کنترل چک

تابع ووکامرسی wc_get_account_saved_payment_methods_list_item_echeck – کنترل روش پرداخت با چک Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $item (array) 2- $payment_token (WC_Payment_Token) Returns – مقادیر بازگشتی (array) Filtered item

ادامه مطلب
wc_get_account_saved_payment_methods_list_item_cc کنترل آیتم پرداخت

wc_get_account_saved_payment_methods_list_item_cc کنترل آیتم پرداخت

تابع ووکامرسی wc_get_account_saved_payment_methods_list_item_cc – کنترل و نمایش کارت اعتباری کاربر و پرداختی ها Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $item (array) 2- $payment_token (WC_Payment_Token) Returns – مقادیر

ادامه مطلب
wc_get_account_saved_payment_methods_list دریافت لیست روش پرداختی کاربر

wc_get_account_saved_payment_methods_list دریافت لیست روش پرداختی کاربر

تابع ووکامرسی wc_get_account_saved_payment_methods_list – دریافت لیست های روش پرداختی که کاربر ذخیره کرده است . Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $list (array) 2- $customer_id (int) Returns

ادامه مطلب
contact us