ساخت فیلتر محصولات با جاوا اسکرپیت و کوئری PHP

ساخت فیلتر محصولات با جاوا اسکرپیت و کوئری PHP

فیلتر محصولات PHP و جاوا اسکریپت – در این آموزش از javascript برای ساخت کنترل فرم فیلتر استفاده می کنیم و در پایان اطلاعات فیلتر را به صورت query string در آدرس URL می آوریم و امکان استفاده از این اطلاعات در PHP با سوپر گلوبال GET_$ امکان پذیر می باشد .

دموی فیلتر محصولات


در این آموزش از کتابخانه های جاوا اسکریپت select2 , persian date picker , Ion.RangeSlider و … استفاده می کنیم بنابراین می توانید کل پروژه را از اینجا دانلود کنید .

فایل index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Premium Multipurpose Admin & Dashboard Template">
  <title>فیلتر حرفه ای با query string - رپید کد</title>


  <link href="https://rapidcode.ir/wp-content/themes/rapidcode/static/image/sample/Logo.png" id="favicon.ico"
    rel="shortcut icon" type="ico">
  <link href="assets/css/bootstrap.min.css" id="bootstrap.all.min" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="assets/css/icons.css" id="icons" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="assets/css/sweetalert2.min.css" id="sweetalert2" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="assets/css/select2.min.css" id="select2" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="assets/css/persian-datepicker.min.css" id="datepicker.jalali" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="assets/css/persian-datepicker-custom.min.css" id="datepicker.jalali.theme" rel="stylesheet"
    type="text/css">
  <link href="assets/css/ion.rangeSlider.min.css" id="ion.rangeSlider" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="assets/css/app.css" id="app" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="assets/custom/main.css" id="main" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body data-layout="detached" data-topbar="colored" class="product_list_php">

  <div class="container-fluid">
    <!-- Begin page -->
    <div id="layout-wrapper">

      <header id="page-topbar">
        <div class="navbar-header">
          <div class="container-fluid">
            <div class="float-right">

              <div class="dropdown d-inline-block d-lg-none ml-2">
                <button type="button" class="btn header-item noti-icon waves-effect"
                  id="page-header-search-dropdown" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
                  aria-expanded="false">
                  <i class="mdi mdi-magnify"></i>
                </button>
                <div class="dropdown-menu dropdown-menu-lg dropdown-menu-right p-0"
                  aria-labelledby="page-header-search-dropdown">

                  <form class="p-3">
                    <div class="form-group m-0">
                      <div class="input-group">
                        <input type="text" class="form-control" placeholder="جستجو ..."
                          aria-label="Recipient's username">
                        <div class="input-group-append">
                          <button class="btn btn-primary" type="submit"><i
                              class="mdi mdi-magnify"></i></button>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </form>
                </div>
              </div>              <div class="dropdown d-none d-lg-inline-block ml-1">
                <button type="button" class="btn header-item noti-icon waves-effect"
                  data-toggle="fullscreen">
                  <i class="mdi mdi-fullscreen"></i>
                </button>
              </div>

              <div class="dropdown d-inline-block">
                <button type="button" class="btn header-item waves-effect"
                  id="page-header-user-dropdown" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
                  aria-expanded="false">
                  <img class="rounded-circle header-profile-user"
                    src="https://secure.gravatar.com/avatar/0c55399c2cb5d0deb2b1c5420ee0d49c?s=256&d=mm&r=g"
                    alt="Header Avatar">
                  <span class="d-none d-xl-inline-block ml-1">حسین باقری</span>
                  <i class="mdi mdi-chevron-down d-none d-xl-inline-block"></i>
                </button>
                <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right">
                  <!-- item-->
                  <a class="dropdown-item" href="#"><i
                      class="bx bx-user font-size-16 align-middle mr-1"></i> پروفایل</a>
                  <div class="dropdown-divider"></div>
                  <a class="dropdown-item text-danger" href="#"><i
                      class="bx bx-power-off font-size-16 align-middle mr-1 text-danger"></i>
                    خروج</a>
                </div>
              </div>

            </div>
            <div>
              <!-- LOGO -->
              <div class="navbar-brand-box">
                <a href="index-2.html" class="logo logo-dark">
                  <span class="logo-sm">
                    <img src="https://rapidcode.ir/wp-content/themes/rapidcode/static/image/sample/Logo.png"
                      alt="" height="20">
                  </span>
                  <span class="logo-lg">
                    <img src="https://rapidcode.ir/wp-content/themes/rapidcode/static/image/sample/Logo.png"
                      alt="" height="17">
                  </span>
                </a>

                <a href="/" class="logo logo-light">
                  <span class="logo-sm">
                    <img src="https://rapidcode.ir/wp-content/themes/rapidcode/static/image/sample/Logo.png"
                      alt="" height="20">
                  </span>
                  <span class="logo-lg">
                    <img src="https://rapidcode.ir/wp-content/themes/rapidcode/static/image/sample/Logo.png"
                      alt="" height="55">
                  </span>
                </a>
              </div>

              <button type="button"
                class="btn btn-sm px-3 font-size-16 header-item toggle-btn waves-effect"
                id="vertical-menu-btn">
                <i class="fa fa-fw fa-bars"></i>
              </button>

            </div>

          </div>
        </div>
      </header>
      <!-- ============================================================== -->
      <!-- Start right Content here -->
      <!-- ============================================================== -->
      <div class="main-content">

        <div class="page-content">

          <!-- start page title -->
          <div class="row">
            <div class="col-12">
              <div class="page-title-box d-flex align-items-center justify-content-between">
                <h4 class="page-title mb-0 font-size-18">لیست محصولات</h4>
              </div>
            </div>
          </div>
          <!-- end page title -->

          <div class="row">
            <div class="col-xl-12">

              <div class="row">

                <div class="col-md-12">
                  <div class="card">
                    <div class="card-body">

                      <form data-route="index.html" action="" id="filter-form" method="post"
                        novalidate>

                        <a href="#block-wrapper-filter" data-toggle="collapse">
                          <h4 class="col-12 text-sm-center btn btn-info">فیلتر</h4>
                        </a>

                        <div class="collapse" id="block-wrapper-filter"
                          data-parent="#filter-form">
                          <div class="row" id="filter-wrapper">
                            <div class="filter-checklist">

                              <div class="select2-wrapper sort-wrapper input-wrapper active"
                                data-name="sort">
                                <select id="sort-select2" class="select2">
                                  <input type="text" id="sort"
                                    class="ds-none the-value select2-content-list"
                                    value="">
                                </select>
                              </div>

                              <button type="button" id="clear-filter"
                                class="btn btn-danger waves-effect waves-light">پاکسازی
                                فیلتر</button>

                              <div class="btn-group dropright">
                                <button type="button"
                                  class="btn btn-info waves-effect waves-light dropdown-toggle"
                                  data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true"
                                  aria-expanded="false">
                                  <i class="mdi mdi-chevron-right"></i>فیلتر بر اساس
                                </button>
                                <div class="switch-list dropdown-menu">

                                </div>
                              </div>

                            </div>

                          </div>
                          <div class="text-sm-right mb-5">
                            <button type="submit"
                              class="btn btn-lg btn-block btn-success">جستجو</button>
                          </div>
                        </div>

                      </form>

                      <table id="datatable-product-list" class="datatable table table-bordered"
                        data-options='{"columnDefs":[{"orderable":false,"targets":13},{"orderable":false,"targets":1}]}'>
                        <thead>
                          <tr>
                            <th data-filter data-input="numberSeperator" data-name="id">شناسه
                            </th>
                            <th data-name="thumbnail">تصویر</th>
                            <th data-filter data-input="text" data-name="title">عنوان</th>
                            <th data-filter data-input="numberRange"
                              data-options='{"min":0,"max":500000000,"from":0,"to":499000000,"step":10,"prefix":"<span class=\"d-inline-block\">تومان</span> "}'
                              data-name="price">قیمت (تومان)</th>
                            <th data-filter data-input="numberRange"
                              data-options='{"min":0,"max":10000000,"from":0,"to":9990000,"step":10,"prefix":"<span class=\"d-inline-block\">فروش</span> "}'
                              data-name="sale_count">تعداد فروش</th>
                            <th data-filter data-input="numberRange"
                              data-options='{"min":0,"max":10000000,"from":0,"to":9990000,"step":10,"prefix":"<span class=\"d-inline-block\">موجودی</span> "}'
                              data-name="entity">موجودی</th>
                            <th data-filter data-input="selectMultiple"
                              data-values='["<option selected value=\"1\">موجود</option>","<option value=\"0\">ناموجود</option>"]'
                              data-name="entity_x_val">وضعیت موجودی</th>
                            <th data-filter data-input="selectMultiple"
                              data-values='["<option selected value=\"1\">منتشرشده</option>","<option value=\"2\">ناموجود دستی</option>","<option value=\"3\">پیش نویس</option>"]'
                              data-name="status_page">وضعیت صفحه</th>
                            <th data-filter data-input="numberRange"
                              data-options='{"min":0,"max":10000000,"from":0,"to":9990000,"step":10,"prefix":"<span class=\"d-inline-block\">عدد پرسش</span> "}'
                              data-name="comments_questions_count">تعداد پرسش ها</th>
                            <th data-filter data-input="numberRange"
                              data-options='{"min":0,"max":10000000,"from":0,"to":9990000,"step":10,"prefix":"<span class=\"d-inline-block\">عدد رتبه</span> "}'
                              data-name="comments_rate_count">تعداد رتبه ها</th>
                            <th data-filter data-input="numberRange"
                              data-options='{"min":0,"max":5,"from":1,"to":4.8,"step":0.1,"prefix":"<span class=\"d-inline-block\">رتبه</span> "}'
                              data-name="comments_rate">رتبه</th>
                            <th data-filter data-input="dateRange"
                              data-options='{"timePicker": {"enabled": false}}'
                              data-name="timestamp_created_at">تاریخ انتشار</th>
                            <th data-filter data-input="dateRange"
                              data-options='{"timePicker": {"enabled": false}}'
                              data-name="timestamp_updated_at">تاریخ بروزرسانی</th>
                            <th>عملیات</th>
                          </tr>
                        </thead>

                        <tbody>


                          <tr>
                            <td data-seperator="true">1336</td>
                            <td><img width="70"
                                src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9db64cde85334e3bf4a6571547d339c57867f11f_1634032209.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_300,w_300/quality,q_80">
                            </td>
                            <td>گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 A2634 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128
                              گیگابایت و رم 4 گیگابایت</td>
                            <td data-seperator="true">32999000</td>
                            <td data-seperator="true">3201</td>
                            <td data-seperator="true">0</td>
                            <td>
                              <div class="badge badge-large badge-pill badge-danger">
                                ناموجود</div>
                            </td>
                            <td>ناموجود پویا</td>
                            <td data-seperator="true">6446</td>
                            <td data-seperator="true">5542</td>
                            <td>4.8</td>
                            <td data-value="1651918585" data-date-persianed="true">
                              1401-02-17 14:46:25</td>
                            <td data-value="1651918590" data-date-persianed="true">
                              1401-02-17 14:46:30</td>
                            <td>
                              <form action="" method="POST">
                                <input type="hidden" name="product_id" value="1336">
                                <a href="edit"
                                  class="btn btn-info waves-effect waves-light table-action-button"
                                  id="action_edit">ویرایش</a>
                                <input
                                  class="btn btn-danger waves-effect waves-light table-action-button"
                                  name="action_delete" id="action_delete"
                                  type="button" value="حذف">
                              </form>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td data-seperator="true">17</td>
                            <td><img width="70"
                                src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6207b3bf015d7fff97e9e04868497ac6a30474a3_1630140408.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_300,w_300/quality,q_90">
                            </td>
                            <td>گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 Nacho SM-A127F/DS</td>
                            <td data-seperator="true">3689000</td>
                            <td data-seperator="true">200</td>
                            <td data-seperator="true">15</td>
                            <td>
                              <div class="badge badge-large badge-pill badge-success">
                                موجود</div>
                            </td>
                            <td>منتشر شده</td>
                            <td data-seperator="true">4</td>
                            <td data-seperator="true">5</td>
                            <td>4.5</td>
                            <td data-value="1651918685" data-date-persianed="true">
                              1401-02-17 14:48:05</td>
                            <td data-value="1651918690" data-date-persianed="true">
                              1401-02-17 14:48:10</td>
                            <td>
                              <form action="" method="POST">
                                <input type="hidden" name="product_id" value="17">
                                <a href="edit"
                                  class="btn btn-info waves-effect waves-light table-action-button"
                                  id="action_edit">ویرایش</a>
                                <input
                                  class="btn btn-danger waves-effect waves-light table-action-button"
                                  name="action_delete" id="action_delete"
                                  type="button" value="حذف">
                              </form>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td data-seperator="true">18</td>
                            <td><img width="70"
                                src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ac6a9c2f04fc386e2d42b4ffdecef759259d0e83_1645449789.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_800,w_800/quality,q_90">
                            </td>
                            <td>گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 11 دو سیم‌ کارت ظرفیت 128
                              گیگابایت و رم 6 گیگابایت</td>
                            <td data-seperator="true">5399000</td>
                            <td data-seperator="true">131</td>
                            <td data-seperator="true">5</td>
                            <td>
                              <div class="badge badge-large badge-pill badge-success">
                                موجود</div>
                            </td>
                            <td>ناموجود دستی</td>
                            <td data-seperator="true">13</td>
                            <td data-seperator="true">19</td>
                            <td>4.7</td>
                            <td data-value="1651918785" data-date-persianed="true">
                              1401-02-17 14:49:45</td>
                            <td data-value="1651918790" data-date-persianed="true">
                              1401-02-17 14:49:50</td>
                            <td>
                              <form action="" method="POST">
                                <input type="hidden" name="product_id" value="18">
                                <a href="edit"
                                  class="btn btn-info waves-effect waves-light table-action-button"
                                  id="action_edit">ویرایش</a>
                                <input
                                  class="btn btn-danger waves-effect waves-light table-action-button"
                                  name="action_delete" id="action_delete"
                                  type="button" value="حذف">
                              </form>
                            </td>
                          </tr>


                        </tbody>

                      </table>

                    </div>
                  </div>

                </div>

              </div>

            </div>

          </div>
          <!-- End row -->

        </div>
        <!-- End Page-content -->
        <!-- end main content-->
        <footer class="footer">
          <div class="container-fluid">
            <div class="row">
              <div class="col-sm-6">
                <div class="text-sm-right d-none d-sm-block">
                  <script>
                    document.write(new Date().getFullYear())
                  </script> © RapidCode.iR
                </div>
              </div>
              <div class="col-sm-6">
                <div class="text-sm-right d-none d-sm-block">
                  کتابخانه مجازی برنامه نویسان - رپید کد
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </footer>
      </div>

    </div>
    <!-- END layout-wrapper -->
  </div>
  <!-- end container-fluid -->

  <script id="jquery" src="assets/js/jquery.min.js"></script>
  <script id="bootstrap.bundle.min" src="assets/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  <script id="app.init" src="assets/custom/app.init.js"></script>
  <script id="sweetalert2" src="assets/js/sweetalert2.min.js"></script>
  <script id="select2" src="assets/js/select2.min.js"></script>
  <script id="select2FaSrc" src="assets/js/i18n/fa.min.js"></script>
  <script id="datepicker.jalali.date" src="assets/js/persian-date.min.js"></script>
  <script id="datepicker.jalali" src="assets/js/persian-datepicker.min.js"></script>
  <script id="ion.rangeSlider" src="assets/js/ion.rangeSlider.min.js"></script>
  <script id="product.list.min" src="assets/custom/product.list.js"></script>

</body>

</html>


استایل main.css

/* ================> page=* */

.ds-none{
  display: none;
}

table {
  width: 100%;
}

.form-group {
  overflow: hidden;
  border: 1px solid #d8d8d8;
  padding: 5px
}

.drag-top {
  position: relative;
  top: -20px;
}

.select2-results__option[aria-selected],
.select2-container--default .select2-results__option[aria-selected=true] {
  background-color: #f1f1f1;
}

/* ================> page=product.list.php */

.table td, .table th{
  padding: 0.45rem;
}

#filter-wrapper{
  box-shadow: 0 0 5px #e5e5e5;
  border-radius: 4px;
  padding: 25px 21px 21px 21px;
  margin-bottom: 25px;
  position: relative;
  min-height: 100px;
}

#filter-wrapper .filter-checklist{
  display: block;
  text-align: left;
  width: 100%;
  position: relative;
  top: -13px;
  left: 0;
}

#filter-wrapper .filter-checklist .select2-wrapper{
  display: inline-block;
}

.input-wrapper{
  border: 1px solid #f0f0f0;
  display: none;
}

.input-wrapper.active{
  display: block;
}

.input-wrapper .navigator{
  width: 35%;
  margin: 15px 5px;
}

.input-wrapper .navigator#from , .input-wrapper #from-label{
  margin-top: 15px;
  float: right;
}

.input-wrapper .navigator#to , .input-wrapper #to-label{
  margin-top: 15px;
  float: left;
}

#query{
  display: inline-block;
  width: 25%;
}

.dataTables_length {
  display: none;
}

.table-action-button[name=action_edit] {
  margin-bottom: 15px;
}

#action_edit {
  margin-bottom: 15px;
}

.badge-large {
  font-size: 14px;
  padding-bottom: 7px;
}
اسکریپت app.init.js برای کنترل فرم و ساخت کوئری استرینگ

$(document).ready(function () {

  /* ================> Functions */

  window.getCurrentQuery = function () {
    const params = new URL(document.location.href).searchParams;
    return params;
  }

  window.onMultipleSelect2Change = function (e, extraParam = null) {
    const thisElement = $(e.target);

    if (extraParam == "queryCheck" && (thisElement.val() == null || thisElement.val() == "")) {
      const firstOption = thisElement.find("option").first();
      if (firstOption.length)
        thisElement.val(firstOption.val()).trigger("change");
    }

    const thisElementParent = thisElement.parent();
    const thisElementContentList = thisElementParent.find('.select2-content-list');
    if (thisElementContentList.length && thisElement.val() != "") {
      thisElementContentList.val(thisElement.val());
      thisElementContentList.trigger("input")
    }

  }

	window.seperateNumber = function (val, preverseZero = false) {

    const value = val.toString().replace(/,/gi, "").replace(/\D/gi, "");

    if (isNaN(Number(value))) return false;

    let seperatedValue = new Intl.NumberFormat('en-US', { style: "decimal" }).format(value);

    if (seperatedValue == 0 && !preverseZero) seperatedValue = '';

    return {
      seperatedValue: seperatedValue,
      value: value
    };
  }

  window.generateSelect2Feature = function (element, options = {}) {
    if (typeof select2 == "undefined") return false;
    const res = element.select2(options);
    return res;
  }

  window.elementSeperator = function (index, element) {
    const currentElement = $(element);

    let val = currentElement.text();
    let finalVal = seperateNumber(val, true);
    currentElement.text(finalVal['seperatedValue'])

    currentElement.attr('data-value', finalVal['value']);
  }

  window.onInputNumberSeperator = function (e) {
    const thisElement = $(e.target);

    const val = seperateNumber(thisElement.val());
    const seperatedValue = val['seperatedValue'] === false ? '' : val['seperatedValue'];

    thisElement.val(seperatedValue);
    thisElement.attr('data-value', val['value']);
    thisElement.trigger('seperatedvalue');
  }

  window.getDataOptionPlugin = function (element, options) {

    const dataOptions = element.attr('data-options') ? JSON.parse(element.attr('data-options')) : {};
    const mOptions = Object.assign({}, options);

    for (const key of Object.keys(dataOptions)) {
      const currentElement = dataOptions[key];
      mOptions[key] = currentElement;
    }

    return mOptions;
  }

  window.generateIonRangeSliderFeature = function (element, options = {}) {
    if (typeof $().ionRangeSlider === "undefined") return false;

    const mOptions = getDataOptionPlugin(element, options);

    const res = element.ionRangeSlider(mOptions);
    return res;
  }

  window.generatePersianDatepickerFeature = function (element, options = {}) {
    if (typeof persianDatepicker === "undefined") return false;

    const mOptions = getDataOptionPlugin(element, options);

    const res = element.persianDatepicker(mOptions);

    element.on('input', res, function (e) {
      const pd = e.data;
      const thisElement = $(e.target)
      const val = thisElement.val();
      if (val) {
        const timestamp = val * 1000;
        pd.setDate(timestamp)
      }
    });


    return res;
  }

  window.syncRangeSliderAndInput = function (data) {

    const thisElement = data.input;
    const thisElementParent = thisElement.parent();

    const fromDOM = thisElementParent.find(".navigator#from");
    const toDOM = thisElementParent.find(".navigator#to");

    if (fromDOM.length && toDOM.length) {


      if ((!fromDOM.attr('data-initial') && !toDOM.attr('data-initial'))) {

        function syncInitialValueToRanger(e) {
          if (!e.thisElement.data('ionRangeSlider')) {
            setTimeout(syncInitialValueToRanger, 100, e);
            return false;
          }

          if (e.fromDOM.val() != "" && e.toDOM.val() != "") {
            e.thisElement.data('ionRangeSlider').update({
              from: fromDOM.val(),
              to: toDOM.val()
            });
          } else {
            e.fromDOM.val(e.from);
            e.toDOM.val(e.to);
          }


          e.fromDOM.attr('data-initial', "true");
          e.toDOM.attr('data-initial', "true");
        }

        setTimeout(syncInitialValueToRanger, 100, {
          fromDOM: fromDOM,
          toDOM: toDOM,
          thisElement: thisElement,
          from: data.from,
          to: data.to,
        })


      } else {
        if (typeof data['from'] != "undefined") {
          fromDOM.val(data.from)
          fromDOM.trigger("input")
        }

        if (typeof data['to'] != "undefined") {
          toDOM.val(data.to)
          toDOM.trigger("input")
        }
      }


      function onInput(e) {
        const thisElement = $(this);
        const thisElementVal = thisElement.val();
        const ion = e.data.ion;

        if (!isNaN(Number(e.data.min)) && !isNaN(Number(e.data.max))) {

          const options = sweetAlertOptions.info;
          options.title = "حد مجاز";
          options.text = "مقدار داده شده از حد مجاز رد شده است";
          if (!(e.data.min <= thisElementVal)) {
            Swal.fire(options);
            thisElement.val(e.data.min);
            return false;
          } else if (!(thisElementVal <= e.data.max)) {
            Swal.fire(options);
            thisElement.val(e.data.max);
            return false;
          }
        }


        if (thisElement.attr('id') == "from")
          ion.data('ionRangeSlider').update({ from: thisElementVal })
        else if (thisElement.attr('id') == "to") {
          ion.data('ionRangeSlider').update({ to: thisElementVal })
        }

      }

      fromDOM.off("input", onInput).on("input", {
        ion: thisElement,
        from: data.from,
        to: data.to,
        min: data.min,
        max: data.max
      }, onInput);


      toDOM.off("input", onInput).on("input", {
        ion: thisElement,
        from: data.from,
        to: data.to,
        min: data.min,
        max: data.max
      }, onInput)

    }
  }

  // filter functions
  window.generateFilterInput = function (inputName) {
    const inputList = {
      "text": `<div class="input-wrapper col-4" data-name="x-wrapper"> <center> <div>x-title</div> </center> <input class="form-control mt-2 the-value" type="text" id="x-id"> </div>`,
      "numberSeperator": `<div class="input-wrapper col-4" data-name="x-wrapper"> <center> <div>x-title</div> </center> <input type="text" data-seperator="true" class="form-control mt-2 the-value" id="x-id"></div>`,
      "numberRange": `<div class="input-wrapper multi-value col-4" data-name="x-wrapper"> <center> <div>x-title</div> </center> <input type="text" id="x-id" data-options='x-options' class="ion-ranger"> <label id="from-label" for="from">از</label> <input class="form-control form-control-sm from the-value navigator" type="number" id="from" placeholder="از"> <input class="form-control form-control-sm to the-value navigator" type="number" id="to" placeholder="تا"> <label id="to-label" for="to">تا</label> </div>`,
      "selectMultiple": `<div class="input-wrapper multi-value col-4" data-name="x-wrapper"> <center class="mb-2"> <div>x-title</div> </center> <select class="form-control select2 select2-multiple" multiple data-options='x-options'>x-options-value</select> <input type="text" id="x-id" class="ds-none the-value select2-content-list" value=""> </div>`,
      "dateRange": `<div class="input-wrapper multi-value col-4" data-name="x-wrapper"> <center class="mb-2"> <div>x-title</div> </center> <div class="row"> <div class="col-6"> <label for="from-date">از</label> <input type="text" id="from-date" class="form-control from the-value x-id date-picker-shamsi" data-options='x-options'> </div> <div class="col-6"> <label for="to-date">تا</label> <input type="text" id="to-date" class="form-control to the-value x-id date-picker-shamsi" data-options='x-options'> </div> </div> </div>`,
      "switch": `<div class="custom-control custom-switch mb-2" dir="ltr"> <input type="checkbox" class="custom-control-input active-filter" data-id="x-id" id="for-x-id" x-checked> <label class="custom-control-label" for="for-x-id">x-title</label> </div>`,
      "option": `<option value="x-value" x-selected>x-title</option>`,
    }

    if (!inputList[inputName]) return false;

    return inputList[inputName];
  }

  window.filterInputOnInput = function (e) {
    const thisElement = $(e.target);
    const thisElementParent = thisElement.parents(filterOptions.inputWrapper);
    let key = thisElementParent.attr('data-name');
    let value = '';

    if (!thisElementParent.hasClass("active")) return false;

    if (thisElementParent.find("input.from,input.to").length) {
      let from, to;
      from = thisElementParent.find('input.from').val();
      to = thisElementParent.find('input.to').val();
      value = `${from},${to}`;
    }
    else {
      value = thisElementParent.find(filterOptions.valueInput).attr('data-value') ? thisElementParent.find(filterOptions.valueInput).attr('data-value') : thisElementParent.find(filterOptions.valueInput).val();
    }

    const map = `${key}=${value}`;

    return map;

  }

  window.checkQueryForFilters = function () {

    if (!$(filterOptions.wrapper).length) return false;

    let params = getCurrentQuery();
    params = Array.from(params.entries());

    const iteratedList = [];

    var select2SetValue = function (select2DOM, value) {
      if (select2DOM.hasClass(select2Options.generatedClass)) {
        select2DOM.val(value).trigger('change', "queryCheck");
      }

      else {
        var runUntilGenerateSelect2 = function (obj) {
          if (!obj.element.hasClass(select2Options.generatedClass)) {
            setTimeout(runUntilGenerateSelect2, 100, obj);
            return false;
          }

          obj.element.val(obj.value).trigger('change', "queryCheck");

        }

        setTimeout(runUntilGenerateSelect2, 100, {
          element: select2DOM,
          value: value
        });
      }
    }

    for (const param of params) {
      const key = param[0];
      const value = param[1];

      if (iteratedList.includes(key)) continue;
      if (value == "" || value == ",") continue;      const inputWrapper = $(`div[data-name=${key}`);
      const switchWrapper = $(filterOptions.switchWrapper);

      const select2DOM = inputWrapper.find('select.select2');

      if (!inputWrapper.length) continue;

      iteratedList.push(key);

      if (switchWrapper.length) {

        const activeSwitch = switchWrapper.find(`.active-filter[data-id="${key}"]`);

        if (activeSwitch.length) {
          activeSwitch.prop("checked", true);
          onSwitchFilter({
            target: activeSwitch
          });
        }

      }      if (value.search(/,/gi) != -1) {
        const multiVal = value.split(",");
        const from = multiVal[0];
        const to = multiVal[1];
        const fromDOM = inputWrapper.find('input.from');
        const toDOM = inputWrapper.find('input.to');


        if (fromDOM.length && toDOM.length) {
          fromDOM.val(from).trigger('input');
          toDOM.val(to).trigger('input');
        } else if (select2DOM.length) {

          select2SetValue(select2DOM, multiVal);

          const select2ContentList = inputWrapper.find('.select2-content-list');
          if (select2ContentList.length) {
            select2ContentList.val(multiVal.join(","));
          }
        }

      } else {
        inputWrapper.find(filterOptions.valueInput).val(value).trigger('input');

        if (select2DOM.length) {
          select2SetValue(select2DOM, value);
        }
      }    }

    if (iteratedList.length) {
      $(filterOptions.blockWrapper).removeClass('collapse').addClass('collapsed show')
    }

  }

  window.generateFilterForm = function (elements, filterWrapper, swtichWrapper, sortWrapper) {

    if (!filterWrapper.length) return false;

    const select2SortDOM = sortWrapper.find('select.select2');

    for (let element of elements) {
      element = $(element);
      const dataset = {
        type: null,
        options: null,
        values: null,
        name: null,
        title: null,
      }

      dataset['type'] = element.attr('data-input');
      dataset['options'] = element.attr('data-options') ? element.attr('data-options') : '';
      dataset['values'] = element.attr('data-values') ? JSON.parse(element.attr('data-values')) : [];
      dataset['name'] = element.attr('data-name');
      dataset['title'] = element.text();

      if (!dataset['type']) return false;

      const template = generateFilterInput(dataset['type']);
      if (!template) return false;


      // switch filter for appended element
      const templateSwitch = generateFilterInput('switch');
      let templateSwitchDynamic = templateSwitch.replace(/x-title/gi, dataset['title']).replace(/x-id/gi, dataset['name']);

      //templateSwitchDynamic = templateSwitchDynamic.replace(/x-checked/gi, 'checked')


      const tempateDynamic = template.replace(/x-wrapper/gi, dataset['name']).replace(/x-title/gi, dataset['title']).replace(/x-id/gi, dataset['name']).replace(/x-options-value/gi, dataset['values'].join("\n")).replace(/x-options/gi, dataset['options'])

      filterWrapper.append(tempateDynamic);
      swtichWrapper.append(templateSwitchDynamic);
    }

    const sortDOM = sortWrapper.find(filterOptions.valueInput);
    if (sortDOM.length) {
      if (sortDOM.val() == "") {
        sortDOM.val(select2SortDOM.val());
      }
    }

    const inputWrapper = filterWrapper.find(filterOptions.inputWrapper)
    const theValue = inputWrapper.find(filterOptions.valueInput);

    theValue.on('input seperatedvalue', function (e) {
      const queryList = [];
      for (let valDOM of theValue) {
        const res = filterInputOnInput({
          target: valDOM
        });

        if (!res) continue;

        if (!queryList.includes(res))
          queryList.push(res);
      }

      const query = "?" + queryList.join("&");

      const form = $(filterOptions.form);
      form.attr('action', form.attr('data-route') + query)

    });

  }

  window.onSwitchFilter = function (e) {
    const thisElement = $(e.target);
    const checkStatus = thisElement.prop('checked');

    const inputWrapper = $(filterOptions.inputWrapper + `[data-name=${thisElement.attr('data-id')}]`);
    const select2DOM = $(filterOptions.sortWrapper).find("select.select2");

    const dataset = {
      title: inputWrapper.find("center").text(),
      name: inputWrapper.attr("data-name")
    }

    const templateOption = generateFilterInput('option');

    if (checkStatus) {
      inputWrapper.addClass('active');
      const options = [];
      options.push(templateOption.replace(/x-title/gi, dataset['title'] + ": صعودی").replace(/x-value/gi, dataset['name'] + ":asc"));
      options.push(templateOption.replace(/x-title/gi, dataset['title'] + ": نزولی").replace(/x-value/gi, dataset['name'] + ":desc"));
      select2DOM.append(options.join("\n"));
      select2DOM.trigger("change");
    } else {
      inputWrapper.removeClass('active');
      const options = select2DOM.find(`option[value='${dataset['name'] + ":asc"}'],option[value='${dataset['name'] + ":desc"}']`)
      options.remove();
      select2DOM.trigger("clear");
    }

    const filterWrapper = inputWrapper.parents(filterOptions.wrapper);
    const firstInput = filterWrapper.find(filterOptions.valueInput).first();

    if (firstInput.length) {
      firstInput.trigger("input");
    }

  }

  /* ================> END Functions */


  /* ================> default Options */
  
  window.filterOptions = {
    wrapper: '#filter-wrapper',
    inputWrapper: '.input-wrapper',
    form: '#filter-form',
    switchWrapper: '.filter-checklist .dropright .dropdown-menu',
    sortWrapper: '.select2-wrapper',
    blockWrapper: '#block-wrapper-filter',
    clearFilter: '#clear-filter',
    valueInput: '.the-value'
  }

  window.sweetAlertOptions = {
    question: {
      title: "عنوان",
      text: "توضیح",
      type: "warning",
      showCancelButton: true,
      confirmButtonColor: "#34c38f",
      cancelButtonColor: "#f46a6a",
      confirmButtonText: "بله",
      cancelButtonText: 'انصراف'
    },
    info: {
      title: "عنوان",
      text: 'توضیح',
      type: 'warning',
      confirmButtonColor: '#3b5de7',
      confirmButtonText: 'باشه'
    }

  }

  window.shamsiDatePickerOptions = {
    format: 'X',
    timePicker: {
      enabled: true
    },
    initialValue: false,
    onSelect: function () {
      const thisElement = $(this.model.inputElement);

      if (this.format.toLowerCase() === "x" && !this.default_ts) {
        const timestamp = thisElement.val();
        const now = new persianDate(timestamp * 1000);
        const dateObj = now.startOf('day').ON;
        const date = dateObj.persian;
        let finalTimestamp = 0;
        let dateArray = [];

        if (thisElement.attr("id") == "from-date") {
          dateArray = [date.year, date.month + 1, date.day, 0, 0, 0, 0];
        } else if (thisElement.attr("id") == "to-date") {
          dateArray = [date.year, date.month + 1, date.day, 23, 59, 59, 0];
        }

        finalTimestamp = new persianDate(dateArray);
        finalTimestamp = finalTimestamp.unix();

        thisElement.val(finalTimestamp);
      }

      thisElement.trigger('input');

    }
  }

  window.ionRangeSliderOptions = {
    skin: "round",
    type: "double",
    grid: true,
    min: 0,
    max: 1000,
    from: 100,
    to: 990,
    step: 1,
    prettify_separator: ",",
    postfix: '',
    prefix: '',
    onStart: syncRangeSliderAndInput,
    onChange: function () { },
    onFinish: syncRangeSliderAndInput,
    onUpdate: function () { }
  }

  window.select2Options = {
    generatedClass : 'select2-hidden-accessible',
  }

  /* ================> END Options */


  /* ================> INIT */
  
  // generate element filter form
  generateFilterForm($('[data-filter]'), $(filterOptions.wrapper), $(filterOptions.switchWrapper), $(filterOptions.sortWrapper));


  /*

  window.filterOptions = {
    wrapper: '#filter-wrapper',
    inputWrapper: '.input-wrapper',
    form: '#filter-form',
    switchWrapper: '.filter-checklist .dropright .dropdown-menu',
    sortWrapper: '.select2-wrapper',
    blockWrapper: '#block-wrapper-filter',
    clearFilter: '#clear-filter',
    valueInput: '.the-value'
  }
  */


  // generate persian date picker
  $('input.date-picker-shamsi').each(function (index, element) {
    element = $(element);
    generatePersianDatepickerFeature(element, shamsiDatePickerOptions)
  });

  // generate number seperator input tag event
  $('input[data-seperator]').on("input", onInputNumberSeperator);

  // generate number seperator all element
  $('[data-seperator]').each(elementSeperator)

  // set old value filters
  checkQueryForFilters();


  /* ================> END INIT */
});


اسکریپت product.list.js برای آماده سازی کتابخانه ها و افزودن event listener

$(document).ready(function () {

  /* ================> Functions */

  

  function preventSwitchModalOff(e) {
    const thisElement = $(e.target);
    const thisElementParent = thisElement.parent('.dropright');

    if (thisElement.attr('aria-expanded') == "false") {
      setTimeout(function () {
        thisElementParent.removeClass('show');
      }, 10)
    } else {
      thisElementParent.addClass('show');
    }

  }

  function onClickClearFilter(e) {
    const Form = $(filterOptions.form);

    Form.attr("action", Form.attr("data-route"));
    Form.submit();
  }

  /* ================> END Functions */


  /* ================> EVENTS */

  $('.dropright button[data-toggle=dropdown]').on("click", preventSwitchModalOff)

  $(filterOptions.switchWrapper).find('.active-filter').on("change", onSwitchFilter)

  $(filterOptions.clearFilter).on("click", onClickClearFilter);

  /* ================> END EVENTS */

  /* ================> INIT */

  // generate range slider
  $(".ion-ranger").each(function (index, element) {
    element = $(element);
    generateIonRangeSliderFeature(element, ionRangeSliderOptions)
  });


  // enable Select2 All
  $('select.select2').each(function (index, element) {
    element = $(element);
    generateSelect2Feature(element, {}).on('change', onMultipleSelect2Change)
    element.trigger("change");
  });

  /* ================> END INIT */
});


دانلود سورس پروژه فیلتر محصولات

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us