تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 4

wc_update_300_comment_type_index بروزرسانی نوع نظرات به نسخه 3.0.0

wc_update_300_comment_type_index بروزرسانی نوع نظرات به نسخه 3.0.0

تابع ووکامرسی wc_update_300_comment_type_index – بروزرسانی نوع نظرات به نسخه 3.0.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
wc_update_260_zone_methods بروزرسانی مناطق حمل و نقل ووکامرس به نسخه 2.6.0

wc_update_260_zone_methods بروزرسانی مناطق حمل و نقل ووکامرس به نسخه 2.6.0

تابع ووکامرسی wc_update_260_zone_methods – بروزرسانی مناطق حمل و نقل ووکامرس به نسخه 2.6.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از

ادامه مطلب
تابع wc_update_260_zones بروزرسانی مناطق ووکامرس به نسخه 2.6.0

تابع wc_update_260_zones بروزرسانی مناطق ووکامرس به نسخه 2.6.0

تابع ووکامرسی wc_update_260_zones – بروزرسانی مناطق ووکامرس به نسخه 2.6.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
تابع wc_update_260_termmeta بروزرسانی ترم متا ووکامرس به نسخه 2.6.0

تابع wc_update_260_termmeta بروزرسانی ترم متا ووکامرس به نسخه 2.6.0

تابع ووکامرسی wc_update_260_termmeta – بروزرسانی ترم متا ووکامرس به نسخه 2.6.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع wc_update_260_refunds بروزرسانی استرداد ووکامرس به نسخه 2.6.0

تابع wc_update_260_refunds بروزرسانی استرداد ووکامرس به نسخه 2.6.0

تابع ووکامرسی wc_update_260_refunds – بروزرسانی استرداد ووکامرس به نسخه 2.6.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
تابع wc_update_260_options بروزرسانی گزینه های ووکامرس به نسخه 2.6.0

تابع wc_update_260_options بروزرسانی گزینه های ووکامرس به نسخه 2.6.0

تابع ووکامرسی wc_update_260_options – بروزرسانی گزینه های ووکامرس به نسخه 2.6.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع wc_update_260_db_version بروزرسانی بانک داده ووکامرس به نسخه 2.6.0

تابع wc_update_260_db_version بروزرسانی بانک داده ووکامرس به نسخه 2.6.0

تابع ووکامرسی wc_update_260_db_version – بروزرسانی بانک داده ووکامرس به نسخه 2.6.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع wc_update_250_db_version بروزرسانی بانک اطلاعاتی ووکامرس به نسخه 2.5.0

تابع wc_update_250_db_version بروزرسانی بانک اطلاعاتی ووکامرس به نسخه 2.5.0

تابع ووکامرسی wc_update_250_db_version – بروزرسانی بانک اطلاعاتی ووکامرس به نسخه 2.5.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_update_250_currency بروزرسانی واحد پولی ووکامرس به نسخه 2.5.0

تابع ووکامرسی wc_update_250_currency بروزرسانی واحد پولی ووکامرس به نسخه 2.5.0

تابع ووکامرسی wc_update_250_currency – بروزرسانی واحد پولی ووکامرس به نسخه 2.5.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع wc_update_241_variations بروزرسانی ویژگی های متغیر ووکامرس به نسخه 2.4.1

تابع wc_update_241_variations بروزرسانی ویژگی های متغیر ووکامرس به نسخه 2.4.1

تابع ووکامرسی wc_update_241_variations – بروزرسانی ویژگی های متغیر ووکامرس به نسخه 2.4.1 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
contact us