تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 5

تابع wc_update_241_db_version  بروزرسانی بانک اطلاعاتی ووکامرس به نسخه 2.4.1

تابع wc_update_241_db_version بروزرسانی بانک اطلاعاتی ووکامرس به نسخه 2.4.1

تابع ووکامرسی wc_update_241_db_version – بروزرسانی بانک اطلاعاتی ووکامرس به نسخه 2.4.1 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع wc_update_240_webhooks بروزرسانی وب هوک های ووکامرس به نسخه 2.4.0

تابع wc_update_240_webhooks بروزرسانی وب هوک های ووکامرس به نسخه 2.4.0

تابع ووکامرسی wc_update_240_webhooks – بروزرسانی وب هوک های ووکامرس به نسخه 2.4.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
wc_update_240_shipping_methods آپدیت روش حمل و نقل ووکامرس نسخه 2.4.0

wc_update_240_shipping_methods آپدیت روش حمل و نقل ووکامرس نسخه 2.4.0

تابع ووکامرسی wc_update_240_shipping_methods – بروزرسانی روش های حمل و نقل ووکامرس به نسخه 2.4.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها

ادامه مطلب
تابع wc_update_240_refunds بروزرسانی استرداد ووکامرس به نسخه 2.4.0

تابع wc_update_240_refunds بروزرسانی استرداد ووکامرس به نسخه 2.4.0

تابع ووکامرسی wc_update_240_refunds – بروزرسانی گزینه های استرداد ووکامرس به نسخه 2.4.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع wc_update_240_options بروزرسانی گزینه های ووکامرس به نسخه 2.4.0

تابع wc_update_240_options بروزرسانی گزینه های ووکامرس به نسخه 2.4.0

تابع ووکامرسی wc_update_240_options – بروزرسانی گزینه های ووکامرس به نسخه 2.4.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع wc_update_240_db_version بروزرسانی بانک اطلاعاتی ووکامرس به نسخه 2.4.0

تابع wc_update_240_db_version بروزرسانی بانک اطلاعاتی ووکامرس به نسخه 2.4.0

تابع ووکامرسی wc_update_240_db_version – بروزرسانی بانک اطلاعاتی ووکامرس به نسخه 2.4.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع wc_update_240_api_keys بروزرسانی کلید های api ووکامرس به نسخه 2.4.0

تابع wc_update_240_api_keys بروزرسانی کلید های api ووکامرس به نسخه 2.4.0

تابع ووکامرسی wc_update_240_api_keys – بروزرسانی کلید های api ووکامرس به نسخه 2.4.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_update_230_options بروزرسانی تنظیمات ووکامرس به نسخه 2.3.0

تابع ووکامرسی wc_update_230_options بروزرسانی تنظیمات ووکامرس به نسخه 2.3.0

تابع ووکامرسی wc_update_230_options – بروزرسانی تنظیمات ووکامرس به نسخه 2.3.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
تابع wc_update_230_db_version بروزرسانی DATABASE ووکامرس به نسخه 2.3.0

تابع wc_update_230_db_version بروزرسانی DATABASE ووکامرس به نسخه 2.3.0

تابع ووکامرسی wc_update_230_db_version – بروزرسانی DATABASE ووکامرس به نسخه 2.3.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
تابع wc_update_220_variations بروزرسانی ویژگی های متغیر ووکامرس به نسخه 2.2.0

تابع wc_update_220_variations بروزرسانی ویژگی های متغیر ووکامرس به نسخه 2.2.0

تابع ووکامرسی wc_update_220_variations – بروزرسانی ویژگی های متغیر ووکامرس به نسخه 2.2.0 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
contact us