تاپیک توابع ووکامرس

تابع ووکامرسی wp_parse_slug_list پاکسازی آرایه ( کاما ، فضا خالی )

تابع ووکامرسی wp_parse_slug_list پاکسازی آرایه ( کاما ، فضا خالی )

تابع ووکامرسی wp_parse_slug_list – پاکسازی آرایه ( کاما ، فضای خالی جداکننده ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $list (array|string) Returns – مقادیر بازگشتی (array) Sanitized

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_wp_text_input نمایش فیلد ورودی text

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_text_input نمایش فیلد ورودی text

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_text_input – نمایش فیلد ورودی text Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $field (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/admin/wc-meta-box-functions.php versions –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_wp_textarea_input نمایش فیلد ورودی textarea

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_textarea_input نمایش فیلد ورودی textarea

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_textarea_input – نمایش فیلد ورودی textarea Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $field (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/admin/wc-meta-box-functions.php versions –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_wp_select نمایش فیلد ورودی select

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_select نمایش فیلد ورودی select

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_select – نمایش فیلد ورودی select Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $field (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/admin/wc-meta-box-functions.php versions –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_wp_radio نمایش فیلد ورودی radio

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_radio نمایش فیلد ورودی radio

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_radio – نمایش فیلد ورودی radio Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $field (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/admin/wc-meta-box-functions.php versions –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_wp_hidden_input نمایش فیلد ورودی مخفی

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_hidden_input نمایش فیلد ورودی مخفی

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_hidden_input – نمایش فیلد ورودی مخفی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $field (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/admin/wc-meta-box-functions.php versions –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_wp_checkbox نمایش فیلد ورودی checkbox

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_checkbox نمایش فیلد ورودی checkbox

تابع ووکامرسی woocommerce_wp_checkbox – نمایش فیلد ورودی checkbox Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $field (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/admin/wc-meta-box-functions.php versions –

ادامه مطلب
woocommerce_widget_shopping_cart_proceed_to_checkout ویجت سبد خرید

woocommerce_widget_shopping_cart_proceed_to_checkout ویجت سبد خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_widget_shopping_cart_proceed_to_checkout – نمایش ویجت (ابزارک) سبد خرید Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
woocommerce_widget_shopping_cart_button_view_cart دکمه نمایش سبد خرید

woocommerce_widget_shopping_cart_button_view_cart دکمه نمایش سبد خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_widget_shopping_cart_button_view_cart – دکمه نمایش سبد خرید Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه فعلی

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_walk_category_dropdown_tree دریافت walker دسته بندی درختی

تابع ووکامرسی wc_walk_category_dropdown_tree دریافت walker دسته بندی درختی

تابع ووکامرسی wc_walk_category_dropdown_tree – دریافت walker دسته بندی درختی Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-term-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
contact us