تاپیک وردپرس ( Wordpress ) - صفحه ی 54

تابع woocommerce_account_add_payment_method افزودن روش پرداخت

تابع woocommerce_account_add_payment_method افزودن روش پرداخت

تابع woocommerce_account_add_payment_method – افزودن روش پرداخت Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه فعلی : 3.0.6

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name_by_id گرفتن نام ویژگی محصول با شناسه

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name_by_id گرفتن نام ویژگی محصول با شناسه

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name_by_id – دریافت نام ویژگی محصول با شناسه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attribute_id (int) Returns – مقادیر بازگشتی (string) Return an empty string

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name دریافت نام ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name دریافت نام ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name – دریافت نام و اطلاعات ویژگی محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attribute_name (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_id_by_name گرفتن شناسه ویژگی محصول با نام

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_id_by_name گرفتن شناسه ویژگی محصول با نام

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_id_by_name – گرفتن شناسه ویژگی محصول بر اساس نام Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $name (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_attribute_orderby دریافت کردن ویژگی های محصول بر اساس ورودی

تابع ووکامرسی wc_attribute_orderby دریافت کردن ویژگی های محصول بر اساس ورودی

تابع ووکامرسی wc_attribute_orderby – ویژگی های محصول بر اساس ورودی رشته ای Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $name (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_attribute_label دریافت برچسب های ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_attribute_label دریافت برچسب های ویژگی محصول

تابع ووکامرسی wc_attribute_label – نحوه دریافت کردن برچسب های ویژگی محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $name (string) 2- $product (string) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_attributes_array_filter_visible ویژگی های قابل مشاهده محصول

تابع ووکامرسی wc_attributes_array_filter_visible ویژگی های قابل مشاهده محصول

تابع ووکامرسی wc_attributes_array_filter_visible – دریافت ویژگی های قابل مشاهده محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attribute (WC_Product_Attribute) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_attributes_array_filter_variation دریافت ویژگی های محصول

تابع ووکامرسی wc_attributes_array_filter_variation دریافت ویژگی های محصول

تابع ووکامرسی wc_attributes_array_filter_variation –  گرفتن ویژگی های پروداکت و محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attribute (WC_Product_Attribute) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_array_overlay ادغام 2 نوع داده آرایه

تابع ووکامرسی wc_array_overlay ادغام 2 نوع داده آرایه

تابع ووکامرسی wc_array_overlay – ادغام 2 نوع داده آرایه ای با woocommerce Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a1 (array) 2- $a2 (array) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_array_cartesian پیدا کردن تمامی داده های ترکیبی آرایه

تابع ووکامرسی wc_array_cartesian پیدا کردن تمامی داده های ترکیبی آرایه

تابع ووکامرسی wc_array_cartesian – استخراج دادهای ترکیبی آرایه ای woocommerce Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $input (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-core-functions.php

ادامه مطلب
contact us