تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 9

woocommerce_template_loop_category_link_open باز کردن تگ حلقه دسته بندی

woocommerce_template_loop_category_link_open باز کردن تگ حلقه دسته بندی

تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_category_link_open – باز کردن تگ حلقه دسته بندی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $category Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions

ادامه مطلب
woocommerce_template_loop_category_link_close بستن تگ انکور  حلقه دسته بندی

woocommerce_template_loop_category_link_close بستن تگ انکور حلقه دسته بندی

تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_category_link_close – بستن تگ انکور برای حلقه دسته بندی Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
woocommerce_template_loop_add_to_cart گرفتن الگو افزودن به سبد خرید در حلقه

woocommerce_template_loop_add_to_cart گرفتن الگو افزودن به سبد خرید در حلقه

تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_add_to_cart – نمایش template افزودن به سبد خرید در حلقه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $args (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
woocommerce_taxonomy_archive_description نمایش توضیحات آرشیو تاکسونومی

woocommerce_taxonomy_archive_description نمایش توضیحات آرشیو تاکسونومی

تابع ووکامرسی woocommerce_taxonomy_archive_description – نمایش توضیحات آرشیو تاکسونومی Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه فعلی

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_trim_zeros حذف صفر های دنباله دار اضافی قیمت

تابع ووکامرسی wc_trim_zeros حذف صفر های دنباله دار اضافی قیمت

تابع ووکامرسی wc_trim_zeros – حذف صفر های دنباله دار اضافی قیمت Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $price (mixed) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_trim_string حذف فضای خالی رشته و افزودن پسوند

تابع ووکامرسی wc_trim_string حذف فضای خالی رشته و افزودن پسوند

تابع ووکامرسی wc_trim_string – حذف فضای خالی رشته و افزودن پسوند Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $string (string) 2- $chars (int) 3- $suffix (string) Usage –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_transaction_query اجرای کوئری تراکنش های فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_transaction_query اجرای کوئری تراکنش های فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_transaction_query – اجرای کوئری تراکنش های فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $type (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-core-functions.php versions

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_track_product_view بدست آوردن میزان آمار بازدید محصول

تابع ووکامرسی wc_track_product_view بدست آوردن میزان آمار بازدید محصول

تابع ووکامرسی wc_track_product_view – بدست آوردن میزان آمار بازدید محصول Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-product-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_time_format دریافت فرمت زمانی فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_time_format دریافت فرمت زمانی فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_time_format – دریافت فرمت زمانی فروشگاه Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-formatting-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه فعلی

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_timezone_string دریافت منطقه زمانی با توجه به موقعیت زمانی فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_timezone_string دریافت منطقه زمانی با توجه به موقعیت زمانی فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_timezone_string – دریافت منطقه زمانی با توجه به موقعیت زمانی فروشگاه Syntax – سینتکس Returns – مقادیر بازگشتی (string) منطقه زمانی به صورت رشته ای Usage – نحوه

ادامه مطلب
contact us

صصص