تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 32

تابع ووکامرسی wc_get_shipping_method_count دریافت تعداد روش های حمل و نقل

تابع ووکامرسی wc_get_shipping_method_count دریافت تعداد روش های حمل و نقل

تابع ووکامرسی wc_get_shipping_method_count – دریافت تعداد روش های حمل و نقل قابل دسترس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $include_legacy (bool) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_screen_ids دریافت آیدی نوع صفحه مثل edit-profile

تابع ووکامرسی wc_get_screen_ids دریافت آیدی نوع صفحه مثل edit-profile

تابع ووکامرسی wc_get_screen_ids – دریافت آیدی نوع صفحه مثل edit-profile , product , profile Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/admin/wc-admin-functions.php versions – نسخه ها

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_rounding_precision دریافت میزان دقت روند کردن مقادیر

تابع ووکامرسی wc_get_rounding_precision دریافت میزان دقت روند کردن مقادیر

تابع ووکامرسی wc_get_rounding_precision – دریافت میزان دقت روند کردن مقادیر Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-core-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 2.6.3

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_related_products نمایش دیگر محصولات مرتبط

تابع ووکامرسی wc_get_related_products نمایش دیگر محصولات مرتبط

تابع ووکامرسی wc_get_related_products – نمایش دیگر محصولات مرتبط بر اساس دسته یا تگ محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $product_id (int) 2- $limit (int) 3- $exclude_ids

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_raw_referer دریافت referer آدرس از query

تابع ووکامرسی wc_get_raw_referer دریافت referer آدرس از query

تابع ووکامرسی wc_get_raw_referer – دریافت referer آدرس از query Syntax – سینتکس Returns – مقادیر بازگشتی (string|false) Referer URL on success, false on failure. Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_rating_html نمایش کد html رتبه (نظر) دهی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_rating_html نمایش کد html رتبه (نظر) دهی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_rating_html – نمایش کد html رتبه (نظر) دهی محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $rating (float) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
wc_get_product_visibility_term_ids دریافت آیدی ترم نمایش پذیری محصولات

wc_get_product_visibility_term_ids دریافت آیدی ترم نمایش پذیری محصولات

تابع ووکامرسی wc_get_product_visibility_term_ids – دریافت آیدی ترم نمایش پذیری محصولات Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-term-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.0

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_product_visibility_options دریافت گزینه نمایش محصولات

تابع ووکامرسی wc_get_product_visibility_options دریافت گزینه نمایش محصولات

تابع ووکامرسی wc_get_product_visibility_options – دریافت گزینه نمایش محصولات Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-product-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.0 نسخه فعلی

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_product_variation_attributes دریافت ویژگی متغیر محصول

تابع ووکامرسی wc_get_product_variation_attributes دریافت ویژگی متغیر محصول

تابع ووکامرسی wc_get_product_variation_attributes – دریافت ویژگی های متغیر محصول به صورت مستقل Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $variation_id (revisit?) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_product_types دریافت و نمایش نوع محصول

تابع ووکامرسی wc_get_product_types دریافت و نمایش نوع محصول

تابع ووکامرسی wc_get_product_types – دریافت و نمایش نوع محصول مورد نظر Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-product-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
contact us