تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 31

تابع ووکامرسی wc_get_user_agent دریافت اطلاعات مرورگر مشتری (کاربر)

تابع ووکامرسی wc_get_user_agent دریافت اطلاعات مرورگر مشتری (کاربر)

تابع ووکامرسی wc_get_user_agent – دریافت اطلاعات مرورگر مشتری (کاربر) Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-core-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.0 نسخه

ادامه مطلب
wc_get_text_attributes_filter_callback بررسی اینکه رشته داده شده معتبر است ؟

wc_get_text_attributes_filter_callback بررسی اینکه رشته داده شده معتبر است ؟

تابع ووکامرسی wc_get_text_attributes_filter_callback – بررسی اینکه رشته داده شده معتبر است ؟ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $value (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_text_attributes نمایش نوشته خالص از ورودی داده شده

تابع ووکامرسی wc_get_text_attributes نمایش نوشته خالص از ورودی داده شده

تابع ووکامرسی wc_get_text_attributes – نمایش نوشته خالص از ورودی داده شده Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $raw_attributes Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_term_product_ids نمایش آیدی محصولات با آیدی ترم

تابع ووکامرسی wc_get_term_product_ids نمایش آیدی محصولات با آیدی ترم

تابع ووکامرسی wc_get_term_product_ids – نمایش آیدی محصولات با آیدی ترم محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $term_id (int) 2- $taxonomy (string) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_template_part نمایش صفحات تکرار شدنی مثل shop-loop

تابع ووکامرسی wc_get_template_part نمایش صفحات تکرار شدنی مثل shop-loop

تابع ووکامرسی wc_get_template_part – نمایش صفحات تکرار شدنی مثل shop-loop یا فرخوانی فرم و … Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $slug (mixed) 2- $name (string) Usage

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_template_html نمایش کد HTML دیگر صفحات فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_template_html نمایش کد HTML دیگر صفحات فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_template_html – نمایش کد HTML دیگر صفحات فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $template_name (string) 2- $args (array) 3- $template_path (string) 4- $default_path (string)

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_template نمایش دیگر صفحات فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_template نمایش دیگر صفحات فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_template نمایش دیگر صفحات فروشگاه مثل header , footer , sidebar , content Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $template_name (string) 2- $args (array) 3-

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_tax_class_by_tax_id دریافت کلاس مالیات با آیدی آن

تابع ووکامرسی wc_get_tax_class_by_tax_id دریافت کلاس مالیات با آیدی آن

تابع ووکامرسی wc_get_tax_class_by_tax_id – دریافت کلاس مالیات با آیدی آن Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $tax_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-order-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_stock_html نمایش کد html موجودی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_stock_html نمایش کد html موجودی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_stock_html – نمایش کد html موجودی محصول ( کالا ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $product (WC_Product) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_get_shipping_zone دریافت منطقه حمل و نقل مرتبط با پکیج

تابع ووکامرسی wc_get_shipping_zone دریافت منطقه حمل و نقل مرتبط با پکیج

تابع ووکامرسی wc_get_shipping_zone دریافت منطقه حمل و نقل مرتبط با پکیج از سبد خرید Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $package (array) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
contact us